Demolice

Demolici stavby předchází závažné rozhodnutí o úplné likvidaci stavebního díla. Důvody pro demolici bývají různé. Zejména to bývá nevyhovující stav stavebního díla. Jindy se investor a stavebník pokouší pozemek po demolici využít jako stavební pozemek, nebo odstraněním nefunkčního stavebního díla architektonicky mění celkovou tvář územního celku včetně účelu jeho využití. Proto u demolic například starších, nebo památkově chráněných objektů bývá důležitá příprava demolice, včetně projednání podmínek, které jsou pro odstranění stavby důležité. Investor demolice stanoví požadavky, na které projektant zpracuje postup odstGranění stavby. Ten posoudí stavební úřad a vydá stanovisko, které je závazné. Pak nastoupí demoliční firma, která za stanovených podmínek práci provede a předepsaným způsobem zlikviduje stavební odpad. Pro investora je důležitá cena prací. Ta se odvíjí zejména z objemu prací a jejich složitosti a ze způsobu naložení s odpady. Proto je důležité předem stanovit do jaké hloubky pod terénem je třeba konstrukce odstranit, aby neztěžovaly následné využití. Jestli odpad bude uložen na skládku, jak daleko a s jakými náklady. Jestli je možné odpad recyklovat nebo znovu využít pro stavební výrobu. Naše zkušenosti říkají, že v některých případech likvidace odpadu činí až polovinu ceny demoličních prací. Všechny uvedené požadavky zásadně ovlivňují konečnou cenu demolice. Pokud o demolici uvažujete, nechte si od naší společnosti Kastado s.r.o. zpracovat nabídku demoličních prací.

Některé z fotografií ukazují demolice, kde jsme spolupracovali s firmou ZDP Liberec.