Stavby na klíč

          Stavby na klíč jsou na rozdíl od jednotlivých stavebních činností (stavebních řemesel) funkční technologické celky, které vznikají součinností mnoha profesí. Na dobrém výsledku se v první řadě podílí projekt, který vypracoval     autorizovaný projektant nebo architekt a stavební dozor (technický dozor  investora),  hájící  zájmy stavebníka. Stavební  firma, která stavbu provádí  je těmito subjekty kontrolována  a naopak sama provádí a kontroluje postup stavby, kvalitu prací a koordinaci termínů mezi zástupci stavebních řemesel. Stavební firma uzavírá se stavebníkem smlouvu, ve které garantuje finanční, termínové, kvalitativní a technologické cíle. Na základě této smlouvy poskytuje také záruku za celé dílo včetně řemesel a subdodávek.  Po celou dobu provádění pečlivě dokumentuje provedenou práci pomocí záznamu ve stavebním deníku. Bez dodržení tohoto postupu nebývá zpravidla dosaženo očekávaného výsledku. Hlavními riziky při podcenění přípravy, koordinace a kontroly stavby bývají skluzy termínů, navyšování finančních nákladů a nekvalita stavby.

          Pro stavbu na klíč je třeba najít  firmu, která se řídí vším  co bylo řečeno výše. Taková firma musí být komunikativní, smluvně spolehlivá, se zkušenostmi a tradicí na trhu. Musí mít „svého“ projektanta, statika a konzultanty z mnoha oborů. Musí mít „své“ zaměstnance, kterým dokáže „poručit“. Nesmí slevit z kvality materiálu nebo správného provádění prací z důvodů „úspor“, nebo proto,  že  právě teď se zákazník „nedívá“.

          Předchozí řádky nastiňuji, co je potřeba dodržet aby byl úspěch zaručen. Domníváme se, že naše firma Kastado s.r.o tato kritéria splňuje a je správným partnerem pro Vaši stavbu.